חובת פרסום ההסדרים


    על מנת להביא לידיעת המבוטחים את זכויותיהם, הקופות מחויבות לפרסם את הסדרי הבחירה שלהן, בהתאם לכללים שנקבעו  בתקנות:
    •  יש להעמיד את הסדר הבחירה לעיון המבוטחים, במרפאות קופות החולים.  
    • עותק ממנו וכל עדכון שלו יסופק לכל מבוטח לפי דרישתו, ללא תשלום.
    • על הקופה לפרסם את ההסדר גם באתר האינטרנט של קופת החולים.