מי רשאי לבחור את נותן השירותים?


    • ההחלטה על בחירת נותן השירותים היא בסמכותו הבלעדית של המבוטח. המבוטח רשאי לבחור באחד מהמוסדות הנכללים בהסדר הבחירה עם הקופה.
    • הקופה חייבת ליידע את המבוטח ביחס לספקי השירות מתוכם הוא רשאי לבחור כמפורט בחוזר משרד הבריאות (בסעיף 13.2).
    • על הקופה לפרט את רשימת הספקים בהסדרים ואת מהות ההסדר, באתר האינטרנט שלה.