הסדרי הבחירה בחוק, בתקנות ובחוזר משרד הבריאות


  חוק ביטוח בריאות ממלכתי - קובע את זכותו של מבוטח לקבל שירות רפואי הכלול בסל באמצעות נותני השירות של הקופה ובכפוף להסדרי הבחירה שקובעת קופת החולים.
  לקופת החולים הרשות להפסיק התקשרות למתן שירות רפואי או לסגור מרפאה. במקרים אלו הקופה מחוייבת לעמוד בתנאים מסוימים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, לעיון בחוק - סעיף 23.

  תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הסדרי בחירה בין נותני שירותים) – קובעות מתכונת להסדרי הבחירה, עריכתם ופרסומם.
  כל קופת חולים מחוייבת לפרסם את הס דרי הבחירה (בפרסום אחד או כמה פרסומים). בהסדר המפורסם על הקופות לפרט את השירותים העומדים לרשות המבוטחים בזיקה למקום מגוריהם (אם הזיקה מהווה תנאי לקבלת השירות), לעיון בתקנות.

  יישום תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (הסדרי בחירה בין נותני שירותים) – בין היתר, על הסדרי הבחירה לקיים מספר תנאים מרכזיים:
  1.    עליהם להיות גלויים, פומביים ושקופים, ויש לפרסמם ולהביאם לידיעת המבוטחים בדרך הקבועה בתקנות.
  2.   עליהם לעמוד בדרישות המהותיות שבסעיף 3 (ד) לחוק לעניין נגישות, זמינות ואיכות סבירים. בין היתר, קובעות התקנות היבטים ספציפיים המתחייבים מדרישת האיכות, לרבות שמירת רצף טיפולי, מומחיות נאותה של ספקי שירות, ריכוז שירותים אינטנסיביים במרכז רפואי אחד ועוד.
  3.     על ההסדרים להיות שוויוניים. מטרת קביעתם ופרסומם של הסדרים הינה, בין היתר, להבטיח כי אפשרות הבחירה הנתונה לכל אחד מהמבוטחים תהיה שווה לזו הניתנת ליתר המבוטחים ותתבסס על תנאים שווים. הדבר משליך הן על תוכן המבחנים ומידת הפירוט שלהם והן על שקיפותם ופרסומם. לעיון בחוזר משרד הבריאות המפרט כללים ליישום התקנות.