רישום לקופת חולים ותשלום דמי ביטוח

  רישום בקופ"ח, דמי ביטוח בריאות והחלפת קופה

  1.  תהליך הרישום

     1.1.   פניה לדואר - יש לגשת אישית לאחד מסניפי הדואר, מצוידים בתעודת זהות ולהירשם (תמורת תשלום של כ- 15 ₪ ).

     1.2.   השלמת הרישום בקופה - לאחר הרישום בסניף הדואר, יש לפנות לסניף הקופה מצוידים בטופס הרישום, להשלמת הליכי ההצטרפות, הנפקת כרטיס מגנטי והרשמה לשירותי הבריאות הנוספים (שב"נ, ביטוח סיעודי).

     1.3.  הזכות לקבלת שירותי בריאות הינה אך ורק מיום בו הודיע המוסד לביטוח לאומי, כי מגיש הבקשה הינו תושב הזכאי להיות מבוטח.

     1.4.    החלפת קופה  -  מבוטח המ בקש לעבור מקופת חולים אחת לקופת חולים אחרת יכול לעשות זאת רק לאחר שהיה חבר בקופת החולים הקודמת 6 חודשים לפחות.  ניתן לבצע עד שני מעברים במהלך 12 חודשים.  המבוטח זכאי לקבל את מלוא השירותים הקבועים בסל שירותי הבריאות המגיעים לו מן הקופה שממנה ביקש לעבור, עד כניסת המעבר לתוקף המעבר ייעשה ברשות הדואר או באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי

  שימו לב:  קופת החולים חייבת לקבל כחבר כל תושב המבקש להירשם בה, ואינה רשאית להתנות את קבלתו בשום תנאי, לרבות תנאים הקשורים לגילו או למצב בריאותו.  הקופה הקולטת מחוייבתב שמירה על רצף זכויות :  הן לגבי הכיסוי הביטוחי בסל הבריאות הממלכתי, הן בתוכניות השב"ן והן בביטוח הסיעודי . .

     1.5.  תחילת חברותו היא באחד מארבעה חודשים (ינואר, אפריל, יולי, ספטמבר) בהתאם למועד הרישום.

  1.6   הנפקת כרטיס מגנטי להורים עבור ילדיהם - על הקופה לאפשר לכל אחד מהוריו של הילד להחזיק כרטיס מגנטי עבור ילדו. הצגת כרטיס מגנטי אינה מהווה תנאי לקבלת השירות, ואם שכחת אותו, ניתן להסתפק בהצגת תעודה מזהה כמפורט בחוזר משרד הבריאות

    

  2.  הגבלות בקבלה לקופה

   

     2.1.  קופ"ח חייבת לקבל כל תושב המבקש להירשם בה.

     2.2. כל מבוטח זכאי למלוא השירותים הכלולים בסל הבריאות מיד עם המעבר לקופה ללא קשר למצבו הבריאותי, הכנסתו או כל סיבה אחרת (לא חל על השב"נ).

     2.3.  מעביד אינו רשאי להתנות עבודה ברישום לקופה מסוימת או לחייב עובד להירשם בקופה מסוימת.

  למידע נוסף בנוגע לסל שירותי הבריאות שבאחריות הקופות חולים לחץ כאן

  3. תשלום דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח   לאומי  

     3.1   חוק ביטוח בריאות ממלכתי יצר הפרדה כמעט מוחלטת בין החובה לשלם דמי ביטוח בריאות ובין הזכות לקבלת שירותי בריאות.

     3.2. דמי ביטוח הבריאות נגבים   במוסד לביטוח לאומי, בלא קשר לקופה בה מבוטחים .

     3.3.  כל עובד, שכיר או עצמאי, חייב לשלם למוסד לביטוח לאומי דמי ביטוח בריאות בסכומים הקבועים בחוק ביטוח בריאות.

     3.4.  המוסד לביטוח לאומי מעביר את הכספים לקופות החולים בהתאם לשני קריטריונים:

        3.4.1.   מספר החולים במחלות קשות בכל קופה (איידס, אי-ספיקת כליות כרונית, גושה, המופיליה, תלסמיה ) .

        3.4.2.   נוסחת קפיטציה המחושבת על סמך גילאי המבוטחים בכל קופה.

     3.5. חשוב לדעת : אי תשלום או פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות אינו פוגע בזכויות המבוטחים ואינו פוטר את הקופה מחובתה לתת את שירותי הבריאות הכלולים בסל .

  4. תושב ששהה מחוץ לישראל וחזר ארצה

     4.1  החוק קובע הסדר מפורט לגבי הגבלת זכותו של תושב ששהה מחוץ לישראל לקבלת שירותי בריאות בעת שובו ארצה – ראה נספח ח' .

     4.2  ישראלים שישבו ארצה ידרשו להמתין כחודש כנגד כל שנת היעדרות לקבלת זכויות רפואיות. תקופת ההמתנה לא תעלה על שישה חודשים.

     4.3 המוסד לביטוח לאומי יכול לאשר תקופת המתנה קצרה יותר לישראלי שנעדר מהארץ כדי לקבל טיפולים רפואיים בחו"ל.

     4.4  המוסד לביטוח לאומי יכול לאשר לשלם את דמי הבריאות בתשלום אחד ולא בפריסה לשישה תשלומים.

  למידע נוסף אודות זכויות תושבי ישראל ששהו בחו"ל כמפורט באתר משרד הבריאות - לחץ כאן

  להורדת תיקון של חוק ביטוח בריאות בנוגע לתושב חוזר לחץ כאן

   למידע נוסף בנוגע לזכויות בביטוח לאומי לחץ כאן

  הערה: הרחבה בנושאים אלה (רישום בקופ"ח ותשלום דמי ביטוח בריאות ) ראה בנספח א'  

   לחוזר משרד הבריאות בנוגע למעבר בין קופות חולים לחץ כאן