מחקרים ונתונים סטטיסטים

  בפרק זה נפרט מגוון מחקרים ונתונים סטטיסטיים על פעילות מערכת הבריאות, קופות, בתי החולים

  ·   דו"ח של משרד הבריאות מתייחס לסוגית אי שוויון באספקת שירות רפואה. הדו"ח מציג תמונת מצב תקופתית אודות מוקדים עיקריים של אי-שוויון במדדי הבריאות ובפריסת תשתיות שירותי הבריאות הקיימים כיום בישראל. הפערים בבריאות מוצגים על רקע אי-שוויון חברתי-כלכלי ואזורי המאפיין את החברה הישראלית, ותוך התייחסות למרקם התרבותי הייחודי שלה. כמו כן, כולל הדו"ח סקירה תמציתית אודות הפעילות של משרד הבריאות, קופות החולים ורשויות מקומיות בתחום התמודדות עם אי-השוויון בבריאות. להורדת הדו"ח המלא בנושא הפערים בבריאות בישראל לחץ כאן

  ·      מחקר שהוכן ע"י מחלקת המחקר של הכנסת משווה את מצב המיטות לאשפוז בארץ לעומת חו"ל. מהמחקר עולה כי השהייה הממוצעת היא הקצרה ביותר בין מדינות OECD , ושיעורי התפוסה ומדד סבב המיטות הם הגבוהים ביותר בין מדינות אלה. למעשה, בשל אי-התאמה בין מספר המטופלים למצב התשתיות הקיים, מידת הניצול של המיטות גבוהה מאוד, ולכך עלולות להיות השלכות הן על איכות הטיפול הניתן למטופלים והן על עומס העבודה של הצוותים הרפואיים והסיעודיים ועל כן יש צורך בתוספת מיטות. להורדת המחקר המלא בנושא מערך האשפוז בישראל לחץ כאן

  ·     דו"ח של מכון הרצוג מאוניברסיטת תל-אביב בנושא זכויות בריאות עבור יוצאי אתיופיה בדק מנקודת ראות יוצאי אתיופיה כיצד הם תופסים את הנושא של זכויות בריאות, מהם הבעיות או החסמים הקשורים למימוש מנקודת ראותם, ולהפיק ולבדוק חמרים. החומרים שהופקו במחקר היו לצורך דוגמה בלבד, ולקחים מההפקה מצביעים על כך שניתן להפיק חומרים נרטיבים כגון סרטונים, חוברות מאוירות ופוטונובלות בעלות נמוכה יחסית, אבל כאשר הם צריכים להתבסס על מחקר המשתף את אנשי הקהילה , כדי ללמוד מהם הבעיות והחסמים מנקודת ראותם, ולבדוק כיצד הם תוספים את התועלת בהמלצות לדרכים להתמודד בהם. מודל להפקת החומרים מוצג במחקר וניתן להשתמש בו למטרת העברת מידע במגוון נושאים. להורדת הדו"ח המלא בנושא זכויות בריאות עבור יוצאי אתיופיה לחץ כאן  

  ·   דו"ח של משרד הבריאות בנושא התפתחותו ויישומו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי עולה כי שינויים שבוצעו הגבירו את הרגולציה, שיפרו את התחרות בין קופות החולים, הגבילו את הגידול בהוצאות, ותרמו להתייעלות תחומים רבים. עם זאת, נמצא גם כי דווקא בסוגיות מהותיות לגביהן היה לכאורה צורך בשינויי חקיקה, לא בוצעו השינויים הנדרשים וכי שינויי חקיקה מסוימים פגמו בעקרונות חברתיים חשובים שעמדו בבסיס החוק והעיקרי שבהם, שוויוניות בנגישות לשירותי בריאות. יש מקום לבצע גם הערכה מחדש בתחומים שהוצגו בעבודה זו ובמיוחד בכל הקשור לשיטת המימון של מערכת הבריאות, למנגנוני ההשתתפות עצמית של מבוטחים ולשיפור באיכות וביכולת הרגולציה בתחומים מסוימים. כל זאת, במגמה להגיע למערכת בריאות צודקת יותר לרווחת תושבי ישראל. להורדת הדו"ח של משרד הבריאות בנושא התפתחותו ויישומו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי לחץ כאן

  ·   דו"ח של מרכז טאוב על מצב החברה ומערכת הבריאות מתייחס למערכת הבריאות בישראל לפיהן נמשכות המגמות של ירידה בחלקו של המימון הציבורי, ויציבות בחלקה של ההוצאה לשירותי רפואה בתוצר הגולמי המקומי.כמו כן כולל הדו"ח נתונים על בריאות האוכלוסייה בישראל , כמתבטא במודדים של תמותת תינוקות ושל תוחלת חיים,וכן השינויים החלים במימון המערכת מעמיקים עוד יותר את הפערים בין האוכלוסיות השונות , ותוך פער בין הפריפריה והמרכז.להורדת הדו"ח של מרכז טאוב על מצב החברה ומערכת הבריאות

  ·    מאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי הוכפלה ההוצאה המשפחתית על בריאות שעומדת על 633 שקלים בממוצע בחודש (ההוצאה הגדולה ביותר היא על רפואת שיניים, במקום ביטוחים משלימים  ואחר-כך תרופות ומשקפיים). להורדת דו"ח הכולל נתונים סטטיסטים בנוגע לחוק ביטוח בריאות ממלכתי בשנים 1995-2009 לחץ כאן

  ·    רואי חשבון חיצוניים ערכו דוח כספי לבתי החולים הממשלתיים ולתאגידי הבריאות. הדוח כולל נתונים תמציתיים וניתוח ברמת מאקרו עד לרמה פרטנית יותר והצגת מגמות רב שנתיות, ניתוח פיננסי של הנתונים ונתונים כלכליים על פעילויות המשרד. להורדת  הדו"ח בנושא ניתוח פיננסי של בתי חולים ממשלתיים 2008 לחץ כאן

  ·    רו"ח כתבו דוח מסכם בנוגע לפעילות קופות החולים (כללית, מכבי, מאוחדת ולאומית) לשנת 2008. הדו"ח כולל את נתוני הקופות המוצגים בהשוואה אופקית בניהם. להורדת הדו"ח בנושא פעילות קופות החולים לשנת 2008 לחץ כאן

  ·    בשנים האחרונות ישנה עלייה בהיקף הפניות המתקבלות בנציבות קבילות הציבור. רוב הקבילות עוסקות בתלונה על זכויות מתוך סל השירותים, כגון תרופות, טיפולים ובדיקות רפואיות נחוצות. להורדת דו"ח נציבת קבילות הציבור לשנים 2007 - 2008 לחץ כאן