ניירות עמדה של נציבת קבילות ציבור

    סעיף 7 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, מתייחס לסל השירותים ובסעיף 7 א מפורטת הגדרת סל השירותים כלהלן:

   

  א.      בחוק זה –

        "סל שירותי הבריאות - הפירוט שבסעיף 7א ושבתוספות השניה והשלישית של שירותי הבריאות שיינתנו למבוטח בכל תחום מהתחומים המנויים בסעיף 6 ובתוספת הראשונה בכפוף לאמור בסעיף 8;

  סל השירותים הבסיסי

  1.      שירותי הבריאות שנתנה קופת החולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל לחבריה במועד הקובע לרבות תשלומים מיוחדים ששילם החבר, הכל כמפורט בתוספת השניה;

  2.       שירותי הבריאות שנתנה המדינה לפרט במועד הקובע, כמפורט בתוספת השלישית, והכל לפי התנאים והתשלומים שהיו נהוגים ערב תחילתו של חוק זה ושיפרסם שר הבריאות ברשומות;

  3.      בוטל.

  4.       שירותי רפואה בעבודה כאמור בסעיף 7א;

  5.      רשימת התרופות והתשלומים עבורן שהיו נהוגים במועד הקובע בקופת החולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל כפי שיפורט בצו לפי סעיף 8(ז).

  ב.         סל השירותים הבסיסי הוא סל שירותי הבריאות.

   

  לעיתים יש חילוקי דעות בין קופות החולים ומשרד הבריאות לגבי הפרשנות של הכללת תרופה/טכנולוגיה טיפולית זו או אחרת בסל הבריאות.

  במקרים אלה, נציבות קבילות הציבור מוציאה מסמך הנקרא "נייר עמדה" והכולל פרשנות והבהרות של משרד הבריאות לכללים בהם התרופה/טכנולוגיה טיפולית כלולה בסל הבריאות.

  לעיון בכל ניירות העמדה של הנציבות - לחץ