פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי

    מקבל קצבת נכות שאין לו הכנסה אחרת פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, כל עוד הוא מקבל קצבה.

    מי שנקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר בשיעור של 75% לפחות לשנה ומעלה, פטור מתשלום ביטוח לאומי גם אם יש לו הכנסה נוספת. אם הוא עובד, אזי חייב בתשלום.

    פרטים ניתן לקבל במחלקת הגבייה במוסד לביטוח לאומי.