קושי במימון תשלומי השתתפות עצמית

   קופות החולים רשאיות לגבות דמי השתתפות בעבור חלק מהשירותים הרפואיים (השירותים שבתשלום בתוספת השניה לחוק ) וזאת לפי אישור ועדת הכספים של הכנסת.
   לחלק מהתשלומים הללו יש תקרות לתשלום, כאשר יש הבדלים בין סכומי התקרה של הקופות.
   על פי חוק נקבעו קבוצת אוכלוסייה הפטורות מתשלום. 
   רשימת הזכאים לפטורים והנחות על בסיס סוציאלי מועברת לקופה מן המוסד לביטוח לאומי.