הסדרים בחלוקה גיאוגרפית


    בהתאם לחוק ולתקנות, הקופה רשאית (אולם לא חייבת) לקבוע הסדרים עם אפשרות לחלוקה והשתייכות למחוזות ו/או אזורי מגורים .