עקרונות הטיפול המנהלי בפניה בתהליך אישור הקופה והפקת התחייבות


  בפרק זה נפרט את עקרונות הטיפול המנהלי לאישור הקופה והפקת התחייבות לספק הרפואי (מה שידוע כהפקת "טופס 17") במקרים של הפניות הרופא המטפל לביצוע בדיקה / טיפול רפואי.
  משרד הבריאות הוציא חוזר המגדיר תהליכי אישור מקדימים לביצוע בדיקות – לחץ לקישור. עקרונות החוזר והנוסח הקובע הוא כמפורט בחוזר:
  • קופת חולים המבקשת להתנות בדיקה באישור מקדים תציין את הבדיקות המחייבות אישור מקדים באתר האינטרנט של הקופה.
  • סירוב לתת אישור לבדיקה יהיה מנומק ויימסר למטופל בכתב.
  • הרופא המטפל אחראי להעביר את הפניה לגורם המינהלי המאשר בקופה.
  • התשובה לבקשה למתן אישור תינתן לא יאוחר מארבעה ימי עבודה מהמועד בו הוגשה הבקשה ע"י הרופא המטפל.
  • אי מתן תשובה תוך פרק הזמן האמור משמעותה תשובה חיובית.
  • בדיקה הנדרשת במצב רפואי דחוף, הרי שהרופא המטפל יכול לאשרה אף ללא אישור מקדים. הכוונה לבדיקה שנועדה למנוע שינוי בלתי הפיך לרעה במצבו, אם לא תינתן לו הבדיקה בתוך פרק זמן קצר.