הקופה דוחה את הפניה בטענה שקיימת חלופה הולמת – מה לעשות ?

     

    יש מקרים בהם קיימות חלופות טיפוליות הולמות. במקרים אילו הקופה רשאית לקבוע שיקולי עלות-תועלת בבחירה בין החלופה הטיפולית שתאשר למטופליה. להלן פירוט ההמלצות כיצד לפעול במקרה זה:


    3.1. מומלץ לשוב אל הרופא המטפל ולבקש ממנו לפרט בכתב את התייחסותו לבדיקה הנדרשת ולחלופות שהקופה מציעה, כולל פרוט מצב רפואי, מהן בדיקות הקודמות שבוצעו וכן סיבת ההפניה לחלופה המסוימת המבוקשת.
    3.2. מכתב זה, עליכם לצרף לפנייתכם לקופה בדרישה לבדיקה מחודשת של זכאותכם.
    3.3. לתשומת לבכם: במסגרת שיקול הדעת, רשאית הקופה לדרוש מיצוי בדיקות חלופיות הכלולות בסל (דוגמת בדיקת רנטגן או CT, טרם אישור בדיקת MRI). לעניין זה נשענת הקופה על חובתה לאזן את תקציבה כמפורט בסעיף 32 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.