כמה עולה לקבל העתק מהרשומה הרפואית?


   

  • תשלום העתק מהרשומה הרפואית משתנה ואינו קבוע - התשלום עבור העתק מהרשומה הרפואית אינו קבוע ותלוי בסיבה/צורך לתיעוד זה ובגורם המספק את התיעוד – קופת חולים, בית חולים ציבורי, ספק פרטי.
  • קבלת העתק רשומה מבי"ח ציבורי (שאינו בי"ח פרטי) – ללא קשר לסיבת הפניה
  • כל מטופל המשתחרר מאשפוז או ממיון מבי"ח מקבל מסמך רפואי המסכם את מצבו הרפואי ואת הטיפול הרפואי שקיבל וזאת ללא חיוב כספי.
  • במקרה ונדרש העתק מהרישומים הנוספים הקיימים בבית החולים (התיק הרפואי המלא, צילומי ההדמיה, גיליון חדר ניתוח וכו') או העתק מגיליון השחרור מבי"ח, יש לשלם עבור קבלת המידע, ללא תלות בסיבה/ הצורך בקבלת המידע.
  • בתי החולים כפופים לצו פיקוח על מחירים ולכן אסור להם לגבות יותר מהתעריפים המפורטים בתעריפון משרד הבריאות (ראה קודים:  L0268    - איתור והעתקת מסמכים עד 10 עמודים ;    L6497 -העתקת סרט וידאו, אקו, צנתור, CD ;   L6498 -איתור והעתקת צילום מתיק צילומים ).
  • קבלת העתק רשומה מקופת חולים לצורך טיפול רפואי
  • לעיתים מטופל בוחר לפנות לגורם נוסף לקבלת חוות דעת או טיפול רפואי פרטי ולשם כך הוא נזקק להעתק הרשומה הרפואית. במקרה זה עומדות בפניו שתי אפשרויות:
  • קבלת סיכום התיק הרפואי - ללא חיוב כספי (מידע בקישור)
  • קבלת צילום/העתק של התיק הרפואי/רשומה רפואית פרטנית - במקרה זה הקופות גובות תשלום לפי התעריפים המפורטים בתעריפון משרד הבריאות (ראה קודים:  L0268          - איתור והעתקת מסמכים עד 10 עמודים ;    L6497 -העתקת סרט וידאו, אקו, צנתור, CD ;   L6498 -איתור והעתקת צילום מתיק צילומים ).
  • קבלת העתק מהרשומה הרפואית בקופ"ח במהלך הגשת תביעה לחברת ביטוח, ביטוח לאומי וכו'.
  • החוק מחייב את הקופות לספק את כל המידע הנדרש לצורך הטיפול הרפואי. אולם כאשר מדובר בהגשת תביעה כנגד גורם כלשהו, אין מדובר בחלק מהטיפול הרפואי ולכן מקרה מעין זה לא כלול בסל הבריאות שבאחריות הקופה לספק למבוטחיה.
  • קופות החולים קבעו מדיניות תעריפים שונה במקרים אלה – יש לפנות לכל קופה על מנת לבדוק את התעריפים. 
    למידע בקופת חולים מאוחדת   ; למידע בקופ"ח כללית    ; למידע בקופ"ח מכבי 
  • קבלת העתק רשומה מספק רפואי פרטי (כולל בי"ח פרטי)
  • כאשר מדובר במוסד רפואי פרטי, אין הגדרה וכללים לגבי הגבלת גובה התעריפים באשר לקבלת העתק מהרשומה הרפואית. האגודה פועלת לשינוי מצב זה.