ניתוח פרטי בארץ ובחו"ל


    1.    התשלום בגין ביצוע הניתוח יכול להינתן כשיפוי (החזר הוצאות שהיו בפועל) או כפיצוי (ללא קשר לגובה ההוצאות שהיו). 

    2.    המבוטח יכול לבחור לבצע את הניתוח באמצעות נותן שירותים שיש לו הסכם עם חברת הביטוח ואז חברת הביטוח משלמת עבור הניתוח ישירות לנותן השירותים. אם המבוטח בוחר לבצע את הניתוח באמצעות נותן שירותים שאין לו הסכם עם חברת הביטוח, אז חברת הביטוח משלמת לו את עלות הניתוח כנגד הצגת קבלה, ולא יותר מהסכום שהיא היתה משלמת לנותן שירותים מטעמה.

    3.      כיסוי משלים שב"ן (שירותי בריאות נוספים של הקופות) - חברת הביטוח משלמת למבוטח בגין הוצאות הניתוח שהיו לו מעבר לסכום ההשתתפות שהוא קיבל מקופת החולים ולא יותר מהסכום שהיא היתה משלמת לו אילו היתה ברשותו פוליסה שמכסה את הניתוח "מהשקל הראשון", כגון: מתן החזר בגין השתתפות עצמית ששולמה לקופה. במקרים בהם המבוטח עובר ניתוח שקופת החולים שלו אינה מכסה במסגרת השב"ן עבור כלל חבריה, חברת הביטוח צריכה לשאת בעלות הניתוח החל "מהשקל הראשון".