זכויות לאוכלוסיות מוגדרות

   פרק ז' זכאות עקב פגיעה מתוקף חקיקה אחרת ולאוכלוסיה מוגדרות

  1. זכאות עקב פגיעה מתוקף חקיקה אחרת - מלבד חוק ביטוח בריאות ממלכתי, קיימים חוקים נוספים, המסדירים את זכאותן של אוכלוסיות מוגדרות לשירותי בריאות הנובעים מפגיעה מסוימת, ובהם:

     1.1. נפגעי תאונת עבודה – אחריות המוסד לביטוח לאומי  - לזכויות לנפגעי תאונות עבודה לחץ כאן

     1.2. אשפוז יולדות ויילודים – אחריות המוסד לביטוח לאומי

     1.3. נפגעי פעולות איבה - אחריות המוסד לביטוח לאומי

     1.4. חיילים בשירות חובה ומשרתי קבע (למעט חיילים בשירות ללא תשלום (של"ת) וקבוצות מסוימות של מתנדבים) – אחריות צה"ל

     1.5. נכי צה"ל – אחריות משרד הביטחון

     1.6. נכי רדיפות הנאצים – אחריות משרד האוצר

      1.7.    ילדים הלומדים במסגרת המוסדות לחינוך מיוחד (זכאות לשירותים פרא-רפואיים) - אחריות משרד החינוך.

      1.8.    נפגעי תאונות דרכים – זכאים לקבל את השירות שבסל כמו כל מבוטח - למידע והנחיות לנפגעי תאונות דרכים לחץ כאן

   הערה: פרטים נוספים ראה נספח ז'

  2.   מי אינו מבוטח בקופ"ח

     2.1. עובדים זרים, בין אם הם שוהים בישראל בצורה חוקית ובין אם לאו, תיירים, דיפלומטים, ילדים להורים הנמצאים בישראל למטרות לימודים והוראה במוסדות להשכלה גבוהה, וילדיהם, אינם מבוטחים.

     2.2. כל תושבי הרשות הפלסטינית.

  3.  ביטוח בריאות לעובדים זרים

     3.1. מעביד של עובד זר מחויב לרכוש לעובדו, על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי. המעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד הזר את עלות הביטוח.

     3.2. בחוק נקבעו הוראות מחייבות לגבי סל שירותי הבריאות המינימאלי, אשר חייב להיות כלול במסגרת פוליסת ביטוח הבריאות הפרטי. סל זה מבוסס בעיקרו על הסל הקבוע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. יחד עם זאת, קיימים לא מעט חריגים לעקרון לפיו יש להשוות את ביטוח הבריאות לו זכאים עובדים זרים לזה הניתן לאזרחי ישראל. כך למשל, אין כיסוי ללידה, דרישה לכיסוי טיפול רפואי עקב בעיה רפואית הנובעת ממצב רפואי שקדם להגעה לישראל, אין גם חובה ליתן שירותים רפואיים לעובד זר שנקבע לגביו, כי גם לאחר טיפול מתאים לא יהיה כשיר לשוב ולבצע את העבודה שלשמה הובא לישראל.

  ביטוח רפואי לילדים הנמצאים בישראל ואינם תושבים

  משרד הבריאות מפעיל באמצעות קופ"ח מאוחדת, תכנית להסדרת ביטוח רפואי, בהשתתפות כספית של המדינה, עבור ילדים הנמצאים בישראל ואינם תושבים – פרוט בנספח ט'  

  לעיון במסמך של מחלקת המחקר של הכנסת על זכאות קטינים שאינם תושבים לביטוח רפואי לחץ כאן
  5. טיפול רפואי באסירים ועצורים – שירות בית הסוהר (שב"ס)
  אסיר ו/או עצור זכאים לקבל את השירות הרפואי הנדרש במהלך מעצרם/מאסרם ובאחריות שירות בתי הסוהר לדאוג כי יקבלו את השירות הנדרש.
     5.1  שירות במהלך 12 חודשים ראשונים למאסר/מעצר
       5.1.1    הזכאות היא לסל השירותים כמפורט בחוק ביטוח בריאות ממלכתי
       5.1.2    שירות רפואי מרפאתי - ניתן באמצעות השב"ס
       5.1.3    שירות רפואי בבי"ח ו/או מכון רפואי - באחריות קופת החולים, בה מבוטח המטופל.
       5.1.4     לחץ לעיון בנוהל שב"ס המפרט את תהליכי הטיפול במימוש הזכאות שירות במהלך 12 חודשים ראשונים למאסר/מעצר
     5.2    שירות בתום 12 חודשים ראשונים למאסר
      5.2.1    הזכאות היא לסל השירותים שנותנת קופ"ח כללית ומשמעותו המעשית הוא סל שירותים הכלול בחוק ביטוח בריאות ממלכתי
     5.2.2     כל השירות הוא באחריות שירות בתי הסוהר – גם המרפאתי וגם בבתי חולים ומכונים רפואיים
     5.2.3     לחץ לעיון בנוהל שב"ס המפרט את תהליכי הטיפול במימוש הזכאות בתום 12 חודשים ראשונים למאסר

    5.3    לתשומת הלב- במקרה והמשטרה הפנתה עציר למיון במטרה לבדוק האם יש לו בעיות רפואיות המשליכות על המעצר , האחריות לתשלום עבור הביקור במיון מוטלת על המשטרה