לתמיכה באגודה

תקנון האתר

תנאי שימוש

 •  כל הזכויות על החומר המצוי באתר זה שמורות לאגודה לזכויות החולה בישראל (להלן –האגודה).   
 • האגודה מתירה   לצפות בחומר הנכלל באתר זה ולשמור אותו לצרכים אישיים לא מסחריים בלבד. אין להעתיק , לשנות, להשתמש או להפיץ את החומר בכל דרך שהיא, אלא לאחר קבלת אישור בכתב של האגודה. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא קבלת הסכמה של האגודה בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).  
 •  המידע המפורט לעיל הוא מידע כללי המבוסס על המידע שבידי האגודה לזכויות החולה והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו. ייתכן וחלו השמטות ו/או טעויות ואין להסתמך על מידע זה לצורך נקיטת הליכים ו/או כל פעולה. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מהאגודה ומי מטעמה שמסר מידע זה, כל אחריות.   
 • במקרה של סתירה בין המידע באתר לחוקים או לתקנות או לצווים או להוראות או הנחיות רשמיות הרי האמור בחוקים ו/או התקנות ו/או הצווים   גובר על האמור במידע.  
 • התכנים הכלולים באתר עלולים לכלול אי דיוקים או שגיאות דפוס.  
 •  בשום מקרה האגודה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא לרבות לאובדן רווחים, ו/או לנזקים ישירים ו/או עקיפים שייגרמו למשתמש במידע שבאתר או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על החומר הכלול באתר או באתרים המקושרים אליו.     
 • הפרסומות המופיעות באתר הן על אחריות המפרסמים בלבד. האגודה איננה אחראית לתוכן הפרסומות ו/או לאמיתותן ואין לראות בשום פנים ואופן  הצגה של פרסומת באתר האגודה כהמלצה של האגודה לגביה.  
 • האגודה רשאית לערוך שינויים בדפי אתר זה בתוכנם ובמידע הכלול בהם בכל עת, ללא הודעה מראש וללא התחייבות לעדכן את החומר הכולל בדפי אתר אלה.  
 • אין האגודה מתחייבת כי כל הקישורים באתר יהיו תקינים, ואין היא אחראית בכל אופן שהוא למידע הכלול באותם קישורים.  
 • האגודה רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת בלא צורך בהודעה מוקדמת.  
 • על תנאים אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הקשור לאתר זה תהיה לבית המשפט המוסמך באזור תל אביב.  
 • במידה ואתה סבור כי נפלה טעות במידע נודה לך אם תודיענו כדי שנוכל לתקנה.