מהם כללי הזכאות לבחירת ספק רפואי / בית חולים?


    לקופות החולים ישנם הסדרי בחירה המאפשרים למבוטחי הקופה לבחור נותן שירות/בית חולים מסוים מתוך רשימה שהקופה מאשרת.

     

    להלן העקרונות שהמחוקק מתייחס אליהם בעניין זה: