פסקי דין בנושאי בריאות

  בפרק זה נפרט מגוון פסקי דין שפורסמו בנושאי בריאות:

    אישור תרופות/טיפולים כחלק מסל השירותים שהקופה חייבת לספק

  ·   אישור דחוף למתן תרופה מחוץ לסל -   נדחתה בקשה למימון תרופת האימונוגלובולינים עד למתן פסק דין סופי בתביעה המקורית וקבעה שאין דחיפות במתן התרופה. חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע את השירותים להם זכאים מבוטחי קופות החולים, ובכלל זאת את התרופות שהקופות חייבות לספק למבוטחים. אין הקופות חייבות לספק שירותים נוספים על אלה הקבועים בסל הבריאות . במקרה זה פנתה המשיבה לוועדה וקיבלה אישור לשימוש בתרופה שלא בהתאם להתוויה שלה אך נאמר באישור במפורש, כי אין בכך אישור תקציבי. במקרים קודמים קיבל ביה"ד הארצי את עמדת קופות החולים, אליה הצטרף היועץ המשפטי לממשלה ודחה בקשות לממן שימוש בתרופה זו לטיפול בטרשת נפוצה. במקרים הללו, הודיעו הקופות כי ימשיכו לממן את התרופה לפנים משורת הדין וכדי למנוע נזק למבוטחים. במקרה זה, הטעם שניתן למצב החריג הוא, שזו התרופה היחידה למחלה שגם תאפשר למשיבה להיכנס להריון אולם קיימת מחלוקת האם תרופה זו אכן מועילה בהריון יותר מהתרופות שבסל הבריאות.להורדת פסק הדין בנושא לחץ כאן  

  ·   תרופה מחוץ להתוויה שבסל -  הקופה חויבה לספק קיטורדה מחוץ להתוויה שבסל, לאחר שהוכח שהטיפול יעיל במקרה פרטני. לעיון בפסק הדין לחצו כאן  

  ·       טיפול אשר אינו כלול בחוק ביטוח בריאות -  נדחה ערעורה של קופ"ח כללית בנוגע לחובה לממן למבוטח טיפול משולב של הזרקה אפידורלית תחת    MRI   אשר אינו כלול בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. הטיפול המשולב נמנה על הטיפולים שבסל שירותי הבריאות, ומבוטחי הקופה זכאים למימון הטיפול המשולב, ככל הנדרש ממצבם הבריאותי, על פי קביעתו של רופא מוסמך מטעם הקופה במסגרת הנחיותיה. קופ"ח הגישה ערעור בנושא לביהמ"ש עליון. להורדת  פסק הדין בנושא לחץ כאן  

  פעילות הוועדה הציבורית לסל התרופות

  ·   ערעור על החלטת וועדת תרופות בהוצאת תרופה מהסל-  נדחתה תביעה לביה"ד לעבודה בבקשה לשקול שנית את החלטת וועדת התרופות בנושא הוצאת תרופת Tisarby המותווית לטיפול במחלת הטרשת הנפוצה מסל שירותי הבריאות. ביהמ"ש לעבודה דחתה את העתירה וקבע כי אין בסמכותו לדון בעתירה להוצאת תרופה מסל הבריאות. להורדת פסק הדין בנושא לחץ כאן

  ·   מינוי   וועדת סל לעדכון סל שירותי הבריאות-  נדחתה עתירת עמותת "צדק רפואי" לביהמ"ש כי מינוי ועדת הסל שאמורה לייעץ לממשלה בנוגע לקביעת סדרי עדיפויות בעדכון סל שירותי הבריאות אינו כדין שכן יש בו משום עקיפה של מועצת הבריאות – גוף ציבורי רחב, שמייעץ לשר הבריאות בדבר שינויים בסל הבריאות וציינו שקיימת אפשרות לקיום מקביל ומשולב של השתיים. להורדת  פסק הדין בנושא לחץ כאן

  וועדת חריגים בקופות החולים

   · התנהלות וועדת חריגים להחזרי תשלומי תרופות - התקבלה תביעתו של חולה בסרטן המוח אשר השתפר מצבו בעזרת תרופת אווסטין ותבע את הקופה לממן לו את הטיפול. וועדת חריגים דחתה את הבקשה. בית הדין קבע כי נפלו פגמים בהתנהלות וועדת החריגים והחזיר את הדיון לוועדה בנוסף קבע כללים להתנהלות וועדת החריגים. על ועדת החריגים חלה חובת ההגינות החלה על הרשות הציבורית. רשאית הקופה לשקול את עניין ה"חריגות" במסגרת השיקול התקציבי. מכל מקום, התובע כן חריג ביחס לחולים אחרים במחלה, לאור תגובתו הטובה לטיפול. ככל שיפנה לקופה מבוטח שטרם קיבל את הטיפול, נקודת המוצא לדיון תהיה כי תגובתו של המבוטח לטיפול תהיה טובה. ועדת החריגים רשאית להביא בין שיקוליה את מצבו הכלכלי של המבוטח הפונה אליה בהחלטתה אם לאשר את מימון הטיפול ע"י הקופה, במלואו או בחלקו. להורדת פסק הדין בנושא לחץ כאן 

      ·   ועדת חריגים להחזרי תשלומי תרופות -   התקבלה עתירה של חולה בסרטן המוח נגד קופ"ח "כללית" בנוגע לאישור חריג למתן תרופה שאינה נכללת בסל התרופות, ולהחזיר לו כספים בגין רכישתה.  להורדת פסק הדין בנושא לחץ כאן   

  ·   וועדת חריגים לאישור תרופה מחוץ לסל -   התקבלה עתירה של חולה הסובל מגידול מוחי ממאיר נגד קופ"ח "מכבי" בנוגעלאישור חריג למתן תרופת "אווסטין" שלא נכללת בסל התרופות וכתרופה מאריכת חיים .   להורדת פסק דין בנושא לחץ כאן  

  ·   וועדת חריגים מימון תרופה ניסיונית -   התקבלה עתירה של חולת סרטן בדרישה שעל קופ"ח מכבי לממן תרופה ניסיונית במינון מטרונומי , במסגרת חובותיה לתובעת מכוח היותה מבוטחת במגן זהב . להורדת פסק הדין בנושא לחץ כאן   

  ·   וועדת חריגים מימון תוסף מזון -   נדחה ערעור קופ"ח בנוגע לביטול פסק בוררות של ועדת בירורים מטעם קופת חולים אשראישרה למבוטחת מימון של תוסף מזון שאינו כלול בסל שירותי הבריאות . מאחר והוא מהווה ניסיון "להתנער" מהליך הבוררות לאור תוצאותיו. ביהמ"ש קבע כי פסק בוררות בענייני בריאות לא ניתן לביטול גם במידה וניתן בניגוד לחוק. להורדת פסק הדין בנושא לחץ כאן   

  ·   וועדת חריגים אישור תרופה מחוץ לסל -   נדחתה עתירה להורות לקופ"ח לכלול את תרופת הרבלימיד לטיפול בסרטן מסוג מיאלומה נפוצה, בסל שירותי הבריאות (הרבלימיד היא תרופת "קו שלישי" המוצעת לחולי סרטן אשר מיצו את אופציות הטיפול האחרות הקיימות). בבג"ץ קבע כי אין להתערב באמות-המידה המנחות את ועדת הסל בקביעת סדרי העדיפויות, ולא נמצא בענייננו, פגם בשיקול דעתה. להורדת פסק הדין בנושא לחץ כאן   

  ·   וועדת חריגים אישור תרופה מחוץ לסל -  התקבלה עתירה של תובע, שאובחן כסובל מגידול ממאיר במוחו, להורות לקופת חולים כללית לממן לו באופן מלא את התרופות "אווסטין" ו-"סי.פי.טי 11", (התרופה "אווסטין" מותווית בסל שירותי הבריאות לסרטן המעי הגס גרורתי והתרופה "סי.פי.טי 11" מותווית בסל שירותי הבריאות לסרטן המעי הגס מתקדם) לאחר שזו סירבה לממנן, בהיעדר התוויה רשומה בסל שירותי הבריאות.  להורדת פסק הדין בנושא לחץ כאן   

  ·   חובת פעילות   וועדת חריגים לנושא אישור תרופה מחוץ לסל -  בית הדין לעבודה הפנה חולה החולה בתסמונת נדירה אשר התרופה לה אינה בסל הבריאות לוועדת חריגים של קופת החולים אשר תשקול את בקשתו; נקבע כי למרות שקופות חולים אינן מחויבות לספק לחבריהן תרופות בנוסף על אלו אשר בסל הבריאות, הן רשאיות להעניק תרופות מעבר לקבוע בחוק, במיוחד כאשר מדובר במקרים חריגים, כאשר מבוטח נמצא במצב בריאותי חמור או חולה במחלה נדירה או קשה לטיפול, או כשאין טיפול יעיל במסגרת הסל הקיים. לא ניתן לחייב את קופת החולים לספק את התרופה לחולה, כשזו אינה בסל הבריאות, אולם יש מקום לדון בעניינו, בשל נדירות התסמונת בה הוא חולה, במסגרת וועדת חריגים של קופת החולים.  להורדת פסק הדין בנושא לחץ כאן   

  התנהלות וועדת חריגים להחזרי תשלומי תרופות - "רצ"ב פס"ד נוסף המתייחס לסוגיה על עבודת וועדת חריגים". להורדת פסק הדין בנושא לחץ כאן

   

  פוליסות של חברות ביטוח

  · חובת חברת הביטוח לכסות השתלת כליות בחו"ל - בית משפט השלום פרסם פס"ד המחייב חברת ביטוח לממן השתלת כליות בחו"ל, למרות חוזר המפקח על הביטוח לגבי איסור השתלות בחו"ל בעקבות חקיקת חוק השתלת איברים. להורדת פסק הדין בנושא לחץ כאן

  • הקלטת בדיקה רפואית - מאבטח שנקטעו אצבעותיו במסגרת עבודתו התנה את הסכמתו לבדיקת מומחים שיותר לו להקליט את מהלך הבדיקות. בכדי לאפשר לעורכי דינו להשתמש במידע זה על מנת להגנו במשפט. בימ"ש קבע שאין לאפשר לתובע בנזיקין להקליט את בדיקתו ע"י המומחה מטעם הנתבע ללא קבלת הסכמת מומחה לכך, אלא במקרים קיצוניים וחריגים. בימ"ש קבע שעודף מידע יכול להאריך, לסרבל ולהסיט את המבט מן העיקר. עוד העיר, כי ככל שכל המעורבים בדבר יסכימו להקלטה, הרי אין לאסור עליה. להורדת פסק הדין בנושא לחץ כאן 

  קשר בין החולה לבי"ח

  · פינוי חולה סיעודי/שיקומי מבית חולים - בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל תביעת בית החולים השיקומי 'אלין' לפינוי קטינההסובלת ממחלת ניוון שרירים ומאושפזת בו מזה כעשר שנים, וזאת למרות התנגדות הוריה. השופט  קבע, כי בית החולים אמנם רשאי לעסוק הן בסיעוד והן בשיקום, עם זאת, כעמותה אשר נזקקת לתרומות ציבור, עליו לפעול ביעילות וליצור סדר עדיפויות,כאשר החזקת הילדים הסיעודיים, שהטיפול בהם נלווה לשיקום, תתבצע על בסיס מקומות פנויים. מאחר והטיפול השקומי מוצה ניתן להעביר הקטינה לכל מוסד סיעודי מתאים. בית החולים שהינו בעל הקנין במקום רשאי לפנות את הילדה שהינה בת רשות במקוםעוד נקבע, כי חובת בית החולים לטפל בחולה היא אמנם לב ליבה של הרפואה, אך זו אינה חלה בכל מצב אלא רק כשמדובר במצב חירום רפואי. להורדת פסק הדין בנושא לחץ כאן

  · יחס מזלזל של צוות בית חולים-  התקבלה תביעה של חולה שהגיע אל בית החולים הדסה עין כרם לביקור רפואי במחלקה האורתופדית. לטענתו, המתין זמן רב לרופא, כאשר לאורך כל זמן ההמתנה, זכה ליחס מתנשא, מזלזל ומנוכר מצד אחיות המרפאה, וגם מצד הרופא. השופט קיבל את התביעה באופן חלקי. כמו כן, נפסק, כי בדבריהן, הפרו האחיות את זכותו החוקית של התובע לקבל טיפול רפואי נאות מבחינת יחסי אנוש, וכן הפרו את חובתן לשמור על כבודו ועל פרטיותו של המטופל.  להורדת פסק הדין בנושא לחץ כאן

   · אסור לקופת חולים להעביר את פרטי המבוטחים לחברה מסחרית -  תביעה ייצוגית האוסרת על קופת חולים לעביר את פרטי המבוטחים לחברה מסחרית שכן זו פגיעה בפרטיות מבוטחי הקופה בלא ידיעתם ואישורם. לעיון בפסק הדין לחצו כאן

   לפסקי דין בנושא הסכמה מדעת לחץ כאן 

   לפסקי דין בנושא הרשומה הרפואית  לחץ כאן