שירותי בריאות נוספים של הקופות (שב"ן / מושלם)

    1.    שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן), הם השירותים הרפואיים שקופת החולים מציעה למבוטחים בה בנוסף לשירותי הבריאות הכלולים "בסל השירותים הבסיסי".

    2.  קבלת השירות, מותנית בהצטרפות לתוכנית השב"ן והיא כרוכה בתשלום.

    3.  כל קופה חופשית לבחור אלו שירותים תציע למבוטחים בתוכנית השב"ן שלה בתנאי, שאינם כלולים "בסל השירותים הבסיסי ".

    4.  קיימים הבדלים בתוכניות השב"ן המוצעות על ידי הקופות השונות.

    .5.  ככלל, הקופה יכולה לעשות שינוי בתוכנית השב"ן (כגון: בעניין תשלומים, הפחתה או הוספה של שירותים רפואיים וכו'), רק לאחר שקיבלה את אישור משרד הבריאות.

    6.  תנאים והגבלות - הקופה חייבת לקבל לתכנית כל חבר המבקש להצטרף, ללא קשר למצבו הבריאותי ואסור להגביל הצטרפות או זכויות של מצטרף בתנאי כלשהו.

    7.  תקופת המתנה – הקופה רשאית לקבוע "תקופת אכשרה" (תקופת המתנה) סבירה, דהיינו תקופה מסוימת בין המועד בו הצטרף החבר לתכנית הביטוח המשלים, ובין המועד שבו יהיה זכאי לקבלת זכויות לפי התכנית.  (יש קופות הפוטרות מתקופת המתנה ,כולה או חלקה, למי שעובר מקופה אחרת בה הוא היה מבוטח במסגרת השב"נ).

    8.  תעריפים - מחיר התכנית חייב להיות אחיד לכל קבוצת גיל, ללא תלות במספר שנות החברות בתכנית, או במצבו הבריאותי או הכלכלי של המבוטח.

   9.  התניה בין הסל הבסיסי לשב"נ - אסור לקופת-חולים להתנות מתן שירותים הכלולים בסל השירותים שלה בהצטרפות או בחברות בתכנית ביטוח משלים.

  10 צרוף טלפוני של מבוטחים וביטול הצטרפות – משרד הבריאות קבע כללים בנוגע לצירוף טלפוני של מבוטחים. לעיון בחוזר משרד הבריאות הקובע כללים להצטרפות טלפונית לחץ כאן

   

  לחוזר משרד הבריאות בנוגע לשירותי בריאות נוספים לחץ כאן

  לדו"ח שנתי של פעילות השב"נים הביטוח המושלם של הקופות ב-2007 לחץ כאן