הקופה מעוניינת שאעבור למרפאה אחרת


    • תקנות הסדרי הבחירה, המתייחסות לחובת הקופה לשמור על רצף טיפולי, קובעות כי יש לאפשר למבוטח, במידת האפשר, לקבל את הטיפול כולו במחלה או מצב רפואי מוגדר, במוסד בו הוא התחיל אותו.

    • משרד הבריאות הוציא חוזר הקובע קווים מנחים להחלת הרצף הטיפולי והמציין חלק מהמצבים בהם חלה חובה להחילו: כאשר מדובר במחלות קשות כגון איידס, טיפול במרכז מתמחה. אין מדובר ברשימה סגורה, ייתכנו מקרים, מחלות או מצבים רפואיים נוספים אשר עשויים לחייב שמירת רצף טיפולי. על הקופה לבחון כל מקרה, באופן ענייני, בהתאם לנסיבותיו.