הקופה דחתה את הפניה בטענה שאין צורך רפואי בטיפול – מה לעשות ?

     

    התנאי לאישור כל טיפול/בדיקה רפואית הוא צורך רפואי שאותו מגדיר הרופא המטפל בקופה. במסגרת ההצדקה הרפואית, נבחנת מטרת ביצוע הבדיקה, ההשלכות הטיפוליות האפשריות בביצועה וכן החלופות הקיימות. הקופה רשאית לדחות הפניה במקרים בהם לעמדת ה"רופא המאשר" אין הצדקה רפואית ברורה לצורך בבדיקה זו. להלן פירוט ההמלצות כיצד לפעול במקרה זה.


    2.1. מומלץ לשוב אל הרופא המטפל ולבקש ממנו לפרט בכתב את התייחסותו כולל פרוט מצב רפואי, מהן בדיקות הקודמות שבוצעו, סיבת ההפניה לבדיקת המבוקשת תוך התייחסות לחשד אותו הוא מעוניין לבסס או לשלול וכן מהן החלופות הטיפוליות לבדיקה (במידה וקיימות).
    2.2. עליכם לפנות לקופה בדרישה לבדיקה מחודשת של זכאותכם ולצרף לבקשה זו את מכתב הרופא.
    2.3. האם ידוע לך על מטופלים במצבך שקיבלו אישור? חוק ביטוח בריאות ממלכתי, אוסר על הפלייה בין מבוטחים לכן, אם ידוע לכם על מבוטח אחר במצבכם (מצב רפואי דומה, כולל בדיקות קודמות שעבר), אשר קיבל אישור לביצוע הבדיקה, אתם רשאים לדרוש לקבל את הבדיקה בטענת "איסור הפלייה".