זכאות מטופל לקבלת מידע מהרשומה הרפואית

    לעיתים מטופל נזקק להעתק מהרישומים הרפואיים הקיימים אודותיו בקופת החולים ו/או בבית חולים ו/או במכון/מרפאה פרטית.

  •  בהתאם לסעיף 18 (א) לחוק זכויות החולה, מטופל זכאי לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי, מידע מהרשומה הרפואית, לרבות העתק הרשומה, המתייחס אליו (למעט מקרים חריגים כמפורט בסעיף 18 (ג)).
  •   אסור להתנות את מסירת המידע בהחתמת המטופל על מסמך כלשהוא, לרבות כתב וויתור על סודיות רפואית.
  •   גם אם המטופל נשלח לבדיקות מטעם ארגון כלשהוא, אשר משלם עבור הבדיקה, ככלל, הוא זכאי לקבל את תוצאות הבדיקות המתייחסות אליו.
  •   לעיון בתכתובת עם משרד הבריאות בנוגע לזכותו של מטפל לקבל את תוצאות בדיקתו   - לחץ כאן

   

  לקבלת מידע על העלות הנדרשת עבור קבלת הרשומה – לחצו

   לקבלת מידע על חלק מסעיפי החוק המחייבים במסירת העתק וצילומים מהתיק הרפואי – לחץ לקישור